Search form

Atoin Ibranis 12:18

18On nai, aok-bian arki! Hit bisa teem atrair teu Uisneno In human ma In matan, tatuin raan feꞌu reꞌ In nfei nrair je neu kit. Mes un-unuꞌ feꞌe te, hit beꞌi-naꞌi sin ka bisa fa on naan. Oras naan Uisneno nahakeꞌ rais manbaꞌan nok sin, oras sin nbin aꞌtoeꞌf es, kaan ee Sinai. Anbi ꞌtoꞌef naan in tunan anmuiꞌ ai apinat. Anmuiꞌ ain koꞌu msaꞌ. Ma ꞌtoꞌef naan meisꞌookn ii anꞌaum naan ee msaꞌ, tar sin namtaun nmaten.