Search form

Atoin Ibranis 12:6

6Hit Usiꞌ nakainaꞌ he nanoniꞌ tuaf reꞌ In neek ee.

Batuur, areꞌ tuaf ein ok-okeꞌ reꞌ In antoup sin anjarin In aanh ein,

In ro he nakainaꞌ sin he nanoniꞌ sin.”