Search form

Atoin Ibranis 2:12

12Fin Naiꞌ Yesus natoon neu In Amaf am nak,

“Au he utoon ꞌeu Au aok-bian sin,

anmatoom nok Au Amaꞌ Ho arekom!

Au he ꞌsii aꞌbi sin sonak ma sin atnaank ein,

anmatoom nok Amaꞌ Ho maꞌtanim!”