Search form

Atoin Ibranis 4:12

12Fin Uisneno In Kabin ma Prenat sin nakriraꞌ ma naruruꞌ raan aꞌhonis reꞌ amnonot ma amneot. Sin anmuꞌin kuasa he ntaman neun hit nekak, ma antai hit tenab sin ma hit roimk ein ok-okeꞌ. Fin Kabin ma Prenat sin naan naꞌaik anneis naꞌko suniꞌ reꞌ antaam neu hit sisik ma anꞌoet sisik, kea, ma nuif, he naꞌpahan sin ok-okeꞌ.