Search form

Atoin Ibranis 4:13

13Anbi neon goe tnanan ma pah-pinan ok-okeꞌ ka tiit fa saaꞌ es, reꞌ maꞌkoroꞌ ma maꞌnifaꞌ naꞌko Uisneno, fin In bisa niit nain areꞌ kanan saaꞌ-saaꞌ ii okeꞌ. Ma hit of ro he tbaiseun Goe, he tatoon saaꞌ-saaꞌ reꞌ hit atmoꞌe trair sin.