Search form

Atoin Ibranis 5:4

4Atoniꞌ ka bole nait naꞌratan fa in tuan he njari ꞌnakaf rais pirsait reꞌ aꞌraat reꞌuf. Suma Uisneno kuun es reꞌ anmuiꞌ hak he npiir ma nbetis tuaf on reꞌ naan, nahuum on reꞌ un-unuꞌ, oras In nait naiꞌ Musa in tataf naiꞌ Harun.