Search form

Atoin Ibranis 7:18

18In oetn ii nak, atoran amnaaꞌ ka nmuiꞌ fa kuasa he nturun mansian ein. Es naan ate, Uisneno nait napasib atoran amnaaꞌ, reꞌ unuꞌ feꞌe te, In nfee je neu kaꞌo Musa naan.