Search form

Atoin Ibranis 9:1

Usif Yesus anjair fuaꞌ-turuꞌ reꞌ reko nneis naꞌko fuaꞌ-turuꞌ amnaaꞌ ein

1Oras ia, au he umnaub ki on nai: oras Uisneno nahakeꞌ rais manbaꞌan ahunut naan nok hit beꞌi-naꞌi sin, In nfee atoran amsaꞌ he sin nafeen ein baer onen, he sin bisa nꞌoen ein ma naꞌbesan neu Ne, natuin atoran naan in romin.