Search form

Atoin Ibranis 9:5

5Anbi peti naan in toben, anmuiꞌ naan faut marunaꞌ fuaꞌ nua. Faut maruun ein naan nahuum on reꞌ Uisneno In ameput reꞌ maniniꞌ naꞌko sonaf neno tunan, reꞌ anhaken ma nfei sin niink ein mainuan he ntoeb naan peti naan, natuin bareꞌ naan nakriraꞌ Uisneno In rais kasian neu mansian. Mes oras ia, au ka ꞌmuiꞌ fa oras mainuan he uꞌuab ma ꞌtui sin tar namnuut anmatoom nok baerꞌ ein naan.