Search form

Naiꞌ Yakobus 1:1

Tabe ma haan buseet

1Tabe ma haan buseet naꞌko au, naiꞌ Yakobus kau. Au reꞌ ia, Uisneno ma hit Usiꞌ, Yesus Kristus Sin aan renuꞌ-aan rekaꞌ.

Au ꞌtui surat reꞌ ia, ma ꞌsoun ee neitin ki atoin Yahudis reꞌ hi mituin amrair Usif Yesus, reꞌ hi mitua et areꞌ pah-pah.