Search form

Naiꞌ Yohanis 1:4

4In reꞌ naan, oe je matan ma hau goe uun naꞌko ꞌmonit.

Onaim atoniꞌ reꞌ napein ꞌmonit reꞌ namneo ma namnoon,

sin napein je naꞌko Na.

In humaꞌ meseꞌ on reꞌ Meuꞌ-sineꞌ reꞌ npiin amsaꞌ,

he tuaf-tuaf reꞌ anmonin nbin Meuꞌ-sineꞌ naan,

bisa nkisun, nahinin ma nakeon.