Search form

Naiꞌ Judas 1:1

Tabe ma haan buseet

1Tabe ma haan buseet naꞌko kau, naiꞌ Judas. Au reꞌ ia Usif Yesus Kristus In aan renuꞌ ma aan rekaꞌ. Au reꞌ ia msaꞌ, naiꞌ Yakobus in orif.

Au ꞌtui surat reꞌ ia ꞌeu areꞌ mansian reꞌ Amaꞌ Uisneno anpiir ma nbetis nain sin een, reꞌ In anneek sin, ma reꞌ Yesus Kristus anpafaꞌ ma npanat sin tar antea In nkoen On anfain neem.