Search form

Naiꞌ Lukas 24:1

Usif Yesus anmoni nfain!

(Naiꞌ Mateos 28:1-10, Naiꞌ Markus 16:1-8, Naiꞌ Yohanis 20:1-10)

1Neno krei kik-kiuk anaꞌ te, bifeen naan neikin miin fubonaꞌ ma bonak reꞌ sin nanutu nrair sin naan, ma nnaon nꞌanin Naiꞌ Yesus In naten.