Search form

Naiꞌ Lukas 3:24

24Naiꞌ Eli in aamf ee, naiꞌ Matat.

Naiꞌ Matat in aamf ee, naiꞌ Lewi.

Naiꞌ Lewi in aamf ee, naiꞌ Melki.

Naꞌ Melki in aamf ee, naiꞌ Yanai.

Naiꞌ Yanai in aamf ee, naiꞌ Yusuf.