Search form

Naiꞌ Lukas 3:25

25Naiꞌ Yusuf in aamf ee, naiꞌ Matatias.

Naiꞌ Matatias in aamf ee, naiꞌ Amos.

Naiꞌ Amos in aamf ee, naiꞌ Nahum.

Naiꞌ Nahum in aamf ee, naiꞌ Hesli.

Naiꞌ Hesli in aamf ee, naiꞌ Nagai.