Search form

Naiꞌ Lukas 3:27

27Naiꞌ Yoda in aamf ee, naiꞌ Yohanan.

Naiꞌ Yohanan in aamf ee, naiꞌ Resa.

Naiꞌ Resa in aamf ee, naiꞌ Serubabel.

Naiꞌ Serubabel in aamf ee, naiꞌ Seltiel,

Naiꞌ Seltiel in aamf ee, naiꞌ Neri.