Search form

Naiꞌ Lukas 3:28

28Naiꞌ Neri in aamf ee, naiꞌ Melki.

Naiꞌ Melki in aamf ee, naiꞌ Adi.

Naiꞌ Adi in aamf ee, naiꞌ Kosam.

Naiꞌ Kosam in aamf ee, naiꞌ Elmadam.

Naiꞌ Elmadam in aamf ee, naiꞌ Er.