Search form

Naiꞌ Lukas 3:36

36Naiꞌ Sela in aamf ee, naiꞌ Kenan.

Naiꞌ Kenan in aamf ee, naiꞌ Arpaksat.

Naiꞌ Arpaksat in aamf ee, naiꞌ Sem.

Naiꞌ Sem in aamf ee, naiꞌ Noh.

Naiꞌ Noh in aamf ee, naiꞌ Lamek.