Search form

Naiꞌ Lukas 3:37

37Naiꞌ Lamek in aamf ee, naiꞌ Metusalak.

Naiꞌ Metusalak in aamf ee, naiꞌ Hanok.

Naiꞌ Hanok in aamf ee, naiꞌ Yaret.

Naiꞌ Yaret in aamf ee, naiꞌ Maharael.

Naiꞌ Maharael in aamf ee, naiꞌ Kenan.