Search form

Naiꞌ Lukas 8:40

Usif Yesus namonib nafaniꞌ naiꞌ Yairus in aan feto, ma narekoꞌ bifee ameen funan ka nasnaas fa

(Naiꞌ Mateos 9:18-26, Naiꞌ Markus 5:21-43)

40Rarit Naiꞌ Yesus sin nsaen kofaꞌ ma nfanin neun nefo Galilea in panin. Oras sin nsanun naꞌkon kofaꞌ naan, too mfaun ein anpao nain Je. Sin neman nseit-seitn ok he nseun Goe.