Search form

Naiꞌ Lukas 8:41-42

41-42Anbi naan, nmuiꞌ atoin es, kaan ee naiꞌ Yairus. In reꞌ naan, aꞌnaak uim onen anbi kota naan. In aan feot goe meseꞌ, anmoin naan toon boꞌes am nua goen. Oras ia, riꞌaan feto naan nameen maꞌfenaꞌ, ma he nmaet jen. Oras naiꞌ Yairus niit Naiꞌ Yesus In amneman naan, in nnao nseun Goe ma nriꞌtuu nbi In matan. In naskau Naiꞌ Yesus he nnao neu in umi, he nturun naan in aan feto.

Naiꞌ Yesus nataah ee mnak, “Tua.” Onaim sin nnaon neu naiꞌ Yairus in umi. Mes too mfaun ein ka ntahan naan fa sin tuak ein he nokan. Onaim sin nnaon nseit-seitn ok.

43Anmuiꞌ naan bifee jes nnao nok anbi naan. In meen funan nroni kreꞌo-kreꞌo ka natfeek niit fa oniꞌ toon boꞌes am nua goen. In narair in roit ma in aꞌmuiꞌk ein ok-okeꞌ oras in npairoir in tuan, reꞌ he nbaen apairoirt ein. Mes ka tiit tain fa apairoirt es reꞌ nareokꞌ ee. Menas naan nfoe piut.