Search form

Naiꞌ Markus 11:15

Usif Yesus antaam anbi Uisneno in Uim Onen Uuf, ma nait inporin bareꞌ sosaꞌ anbi naan

(Naiꞌ Mateos 21:12-17, Naiꞌ Lukas 19:45-48, Naiꞌ Yohanis 2:13-22)

15Rarit sin nnaon nkonon tar antean Yerusalem, ma Naiꞌ Yesus antaam antein anbi Uisneno in Uim Onen Uuf. Anbi Uim Onen naan in aꞌfeꞌon, too mfaun ein anmoꞌen aꞌmasaꞌ ma naꞌsoos ein kor-kefi, reꞌ biasa sin npaek sin he nfeen fuaꞌ-turuꞌ. Oras Naiꞌ Yesus niit sin on naan ate, In nnao ma nriuꞌ napoitan sin. In nbeso nsisaꞌen mei ngguin reꞌ sin npaek sin he ntuukr ein roit, ma nbeso nsiksakan hau ꞌbeen ein reꞌ sin npaek sin he naꞌsoos ein koron naan.