Search form

Naiꞌ Markus 3:7-8

Usif Yesus narekoꞌ too mfaun anbin nefo Galilea in ninin

7-8Neot es, Naiꞌ Yesus nok In atoup noinꞌ ein annaon he nasnasan akreꞌo anbin nefo Galilea in ninin. Mes, natuin too mfaun ein anneen saaꞌ reꞌ In anmoꞌe nrair sin, es naan ate, too naꞌkon kuan-kuan neman he natuin Ee. Sin neman naꞌkon propinsi Galilea, Yudea, ma Idumea. Bian anteniꞌ neman naꞌkon kota Yerusalem, Sidon, ma Tirus. Bian anteniꞌ neman naꞌkon noe Yarden in panin et pasaꞌ neon-saet. Sin arsin namin ranan he natefan nok Ne. 9Naiꞌ Yesus anreek In atoup noinꞌ ein he nami nfeen Ee koof es, natuin amneemt ein naan, sin namfaun. In nroim he naꞌuabaꞌ anbi koofꞌ ee in tunan, henatiꞌ In mamnitaꞌ ma sin neen In hanan.