Search form

Naiꞌ Markus 5:21

Usif Yesus namonib nafaniꞌ naiꞌ Yairus in aan feto. Ma bifee ameen naaꞌ anreoꞌ Usif Yesus In baru mnanuꞌ

(Naiꞌ Mateos 9:18-26, Naiꞌ Lukas 8:40-56)

21Rarit Naiꞌ Yesus sin ansaen kofaꞌ ma anraak anfanin neun neof goe in panin. Oras sin ansanun naꞌko kofaꞌ naan, too mfaun ein neman ma nauban naan Ee.