Search form

Naiꞌ Mateos 1:1-2

Usif Yesus In beif-naiꞌf ein

(Naiꞌ Lukas 3:23-38)

1-2Surat reꞌ ia, naretaꞌ anmatoom nok Yesus Kristus, Tuaf reꞌ Uisneno nbaꞌan nain je naꞌko afi unuꞌ he nsoun Ee neem. In reꞌ naan, usif naiꞌ Daut in sufan, ma kaꞌo Abraham in sufan-kaꞌun.

Anmurai naꞌko kaꞌo Abraham tar antea usif naiꞌ Daut, anmuiꞌ naan batan boꞌes am haa. Naꞌko batan neu batan sin, on nai:

Naiꞌ Abraham nahonis naiꞌ Isak,

naiꞌ Isak nahonis naiꞌ Yakop,

naiꞌ Yakop nahonis naiꞌ Yahuda nok in orif-tataf sin,

3naiꞌ Yahuda nahonis naiꞌ Peres ma naiꞌ Sera (sin nua sin, sin ainf ee, kaan ee bi Tamar),

naiꞌ Peres nahonis naiꞌ Herson,

naiꞌ Herson nahonis naiꞌ Ram,