Search form

Naiꞌ Mateos 1:6-11

6b-11Naꞌko naiꞌ Daut tar antea too Israꞌel nmoufun nbin Babel, sin ar-arsin naan, batan boꞌes am haa ntein. Sin esan reꞌ:

naiꞌ Daut nahonis naiꞌ Soleman (in ainf ee, nahunu te, naiꞌ Uria in fee).

Naiꞌ Soleman nahonis naiꞌ Rahabeam,

naiꞌ Rahabeam nahonis naiꞌ Abia,

naiꞌ Abia nahonis naiꞌ Asaf,

naiꞌ Asaf nahonis naiꞌ Yosafat,

naiꞌ Yosafat nahonis naiꞌ Yoram,

naiꞌ Yoram nahonis naiꞌ Usia,

naiꞌ Usia nahonis naiꞌ Yotam,

naiꞌ Yotam nahonis naiꞌ Ahas,

naiꞌ Ahas nahonis naiꞌ Heskia,

naiꞌ Heskia nahonis naiꞌ Manase,

naiꞌ Manase nahonis naiꞌ Amos,

naiꞌ Amos nahonis naiꞌ Yosias,

naiꞌ Yosias nahonis naiꞌ Yekonya ma in oirf ein oras sin nmoufun nbin Babel.

12-16Naꞌko oras sin nmoufun nbin Babel antean naiꞌ Yesus, sin ar-arsin batan boꞌes am haa. Sin esan reꞌ:

Naiꞌ Yekonya nahonis naiꞌ Saltiel,

naiꞌ Saltiel nahonis naiꞌ Serubabel,

naiꞌ Serubabel nahonis naiꞌ Abihut,

naiꞌ Abihut nahonis naiꞌ Elyakim,

naiꞌ Elyakim nahonis naiꞌ Asor,

naiꞌ Asor nahonis naiꞌ Sadok,

naiꞌ Sadok nahonis naiꞌ Akim,

naiꞌ Akim nahonis naiꞌ Eliut,

naiꞌ Eliut nahonis naiꞌ Eliaser,

naiꞌ Eliaser nahonis naiꞌ Matan,

naiꞌ Matan nahonis naiꞌ Yakop,

rarit naiꞌ Yakop nahonis naiꞌ Yusuf.

Naiꞌ Yusuf ansao bi Maria. Bi Maria reꞌ naan, es reꞌ nahonis Yesus Kristus.