Search form

Naiꞌ Mateos 4:18

Usif Yesus noꞌen akiif kai ikaꞌ tuaf haa he natuin Ee

(Naiꞌ Markus 1:16-20, Naiꞌ Lukas 5:1-11)

18Neon goes, Naiꞌ Yesus annao npeoꞌ nefo Galilea in ninin. In nateef atoniꞌ tuaf nua, sin nmaꞌori-tatan. Es kaan ee, naiꞌ Simon, mes biasa sin nteek ee mnak, naiꞌ Petrus. Ma in oirf ee, kaan ee naiꞌ Anderias. Sin nkiif kain ikaꞌ nbin nefo, natuin sin nua sin naan, akiif kai ikaꞌ.