Search form

Naiꞌ Mateos 9:18

Usif Yesus narekoꞌ bifee jes, reꞌ nameen naa asait, ma namonib nafaniꞌ riꞌ feot goes

(Naiꞌ Markus 5:21-43, Naiꞌ Lukas 8:40-56)

18Oras Naiꞌ Yesus feꞌ naꞌuab nok naiꞌ Yohanis in atoup noinꞌ ein on naan ate, aꞌnaak uim onen es neem ma nateef nok Ne. Atoniꞌ naan anriꞌtuu nbi Naiꞌ Yesus In human ma In matan, ma nbaisenu mnak, “Aam honiꞌ! Amturun maan kau, tua! Au aan feot goe, feꞌ nmaet. Au uskau Ko, tua, he mkoen Om uum, ma mtao Ho ꞌnimam meu ne, he reko te in nmoni nfain.”