Search form

Filipi 3:19

19Fin Uisneno of antitar napoitan sin, rarit anporin nataam sin neu ai naraka, natuin sin neek ein ka nmafuut ma naꞌkiiꞌ fa nbi Na. Sin suma annaaꞌ ahaa rais maufinun, ma namin ranan he nanokab sin aok ein ii haa, tar antea sin naꞌnaeb sin tuak ein nok sin ꞌmoeꞌ maufinun naan. Sin ka nmuꞌin fa rais mae. Sin suma nateenb ein on reꞌ tuaf reꞌ ka nahiin fa Uisneno.