Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 1:7

7Onaim amkius mirek-rekoꞌ! Oras ia, Naiꞌ Yesus ma In Amaf etan sonaf neno tunan. Mes ka ꞌroo fa te, In nsaun neem anbi nope. Mansian pah-pinan ia ok-okeꞌ of niit Ee. On naan amsaꞌ neu tuaf reꞌ sin napau Goe afi unuꞌ. Onaim areꞌ uuf ma pah nbin pah-pinan ia nmeiꞌ jok ma ankaen pin-piuns ein, natuin sin nahiin Je. Rasin reꞌ ia ok-okeꞌ ro he njarin batuur-batuur. Namneo on naan, tua!