Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 11:7

7Karu sin oras he natoon Uisneno In rais manbaꞌan naan namsoup, of muiꞌ fui apisut es anpoi naꞌko nuat haꞌmuꞌit reꞌ ka maꞌuꞌu fa naan. In of anmakeen nok tua nuaꞌ ein naan, tar antea in niis naan sin, ma naꞌmaet sin.