Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 12:10

10Rarit au ꞌneen aꞌteniꞌ hanaf maꞌtain es naꞌko sonaf neno tunan nak,

“Afi unuꞌ, kaun naga naan anhaek piut anbi Uisneno In human ma In matan.

In reꞌ naan, atuꞌiran sanat neu hit aok-bian apirsait ein.

In nakuu sin fai-manas.

Mes oras ia, anporin nasaitn ee naꞌko sonaf neno tunan.

Onaim oras ia, areꞌ saaꞌ-saaꞌ ii namtiis jen.

Fin oras ia, in oors aa goen he Uisneno nsoi nafetin mansian.

Oras ia Uisneno annaaꞌ aprenat neik In kuasat maꞌtaniꞌ.

Ma In nasaeb anrair Kristus,

es reꞌ Tuaf reꞌ In npiir ma nbeit Je njair Usif neu areꞌ kanan uuf ma pah.