Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 13:8

8Natuin rasi naan, areꞌ kanan mansian anbi pah-pinan naꞌbesan neu muiꞌ fui apisut naan. Sin reꞌ naan, es reꞌ tuaf-tuaf reꞌ sin kaank ein ka matuꞌi fa nbi ꞌBib-kaes Anaꞌ In Surat naan. Afi unuꞌ, tuaf-tuaf anroor niis ꞌBib-kaes Anaꞌ naan, mes Uisneno namonib nafainꞌ Ee. Oras Uisneno ka nmoeꞌ fa pah-pinan ia fa feꞌ, In ntui nrair areꞌ kanan apirsait ein sin kaank ein nak, sin arsin reꞌ naan, of napenin ꞌmonit reꞌ amneot ma amnonot, reꞌ ka natfeek fa.