Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 15:4

4Areꞌ kanan mansian naikas ma naꞌratan Uisneno In kanan,

areꞌ kanan mansian npures ma nboꞌis Uisneno In arekon.

Natuin suma Uisneno kuun es, akninuꞌ.

Suma In kuun es reꞌ ka nmuiꞌ fa sanat ma penu.

Areꞌ kanan pah of naꞌruriꞌ ma naꞌbesan neu Ne.

Areꞌ kanan uuf of neman ntotin makasi neu Ne.

Natuin areꞌ kanan mansian nitan nrarin Uisneno In aꞌmoꞌen arekot.

Ma areꞌ kanan mansian nahinin nrarin Uisneno In nekan amneot.”