Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 17:14

14Uisf ein reꞌ naan, sin of anmakenan nraban ꞌBib-kaes Anaꞌ naan. Mes ꞌBib-kaes Anaꞌ naan nok Iin na, of niis nain sin ok-okeꞌ. Tuaf-tuaf reꞌ natuin ꞌBib-kaes Anaꞌ naan, esan reꞌ tuaf-tuaf reꞌ In npiir ma nbetis, ma noꞌen naan sin, reꞌ sin naran ma natuin Ee. Sin of nisan, natuin ꞌBib-kaes Anaꞌ naan maꞌtain reꞌuf. Suma In kuun, Usif ansae faof usif, ma ꞌNakaf nsae fafo ꞌnakaf.