Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 18:12

12Ka tiit fa tuaf he nsoos

sin baerꞌ ein reꞌ anmoeꞌ sin naꞌkon mnatuꞌ, noin mutiꞌ,

faut arimat, aiꞌ mutiara.

Ka tiit fa tuaf he nsoos

sin tais ein reꞌ anteek sin ite nak lenan, tai-sutar,

aiꞌ tais maꞌosaꞌ reꞌ masnaa meꞌe, aiꞌ umub.

Ka tiit fa tuaf he nsoos

sin baerꞌ ein reꞌ anmoeꞌ sin naꞌkon hau oef foo meniꞌ, gading marunaꞌ,

aiꞌ hau marunaꞌ bian sin.

Ka tiit fa tuaf he nsoos

sin baerꞌ ein reꞌ anmoeꞌ sin naꞌkon beis-meꞌe, besi, aiꞌ faut marmer.