Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 18:15

15Afi unuꞌ, atoin araakn ein naan njarin atoin amuꞌit natuin kota naan on reꞌ bifee aꞌhakeꞌ.

Mes oras ia, sin nmeꞌ-meiꞌ jok ka natfeek niit fa.

Sin namtaun nmaten,

ankius tuaf anbi kota naan sin haꞌmuꞌit ma maꞌneꞌat naan.

Sin aok ein napipin maꞌtaniꞌ,

nkius sin napenin hukun naan.

Mes sin suma nkisu nbi nggoah aꞌroo.

Sin suma nabranin ma nhaken nbin nggoah aa bare naan.