Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 19:20

20Mes Atoniꞌ reꞌ ansae bikaes mutiꞌ naan, anheek naan muiꞌ fui apisut naan ma in mafefaꞌ reꞌ aputa-kriut. Mafefaꞌ naan es reꞌ unuꞌ te anmoeꞌ rasi mkakat ma sanmakat humaꞌ-humaꞌ, he nputa-kriu tuaf-tuaf reꞌ antoup muiꞌ fui apisut naan in marak ma reꞌ naꞌbesan nrarin neu in faut marunaꞌ. Mes oras ia, Atoniꞌ reꞌ ansae bikaes mutiꞌ naan, nnao nporin nain muiꞌ fui apisut naan nok in mafeef ee, neu tais ai bariri reꞌ anpiin piut-piut.