Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 21:18

18Rameꞌ naan, sin nmoeꞌ je naꞌko faut arimat, reꞌ in kaan ee, yaspis. Ma areꞌ kanan saaꞌ-saaꞌ reꞌ anbi kota naan in nanan, sin nmoeꞌ je naꞌko mnaut afaꞌ reꞌ nrear on reꞌ ninu.