Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 21:6

6Rarit In natoon antein kau mnak,

“Areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ Au ꞌbaꞌan ꞌain sin naꞌko afi unuꞌ naan, njarin nrarin.

Natuin Au reꞌ ia,

Alfa ntea Omega.

Ma Au reꞌ ia,

A ntea Z,

Areꞌ saaꞌ-saaꞌ ii naꞌuun ma naꞌbaꞌan nbin Kau,

anmurai naꞌko ahunut ntea amunit.

Areꞌ kanan mansian ameon oe,

Au of aꞌfeen sin oe ma ninun kuuk ruum-ruum aah,

naꞌko oe mataꞌ reꞌ neiki ꞌhonis, maut he mansian ein anmonin batuur.