Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 4:10

10amnasit tuaf boꞌ nua mhaaꞌ ein naan anriꞌtuun nbin Uisneno In human ma In matan. Ma Uisneno antoko nbi ꞌtoko prenat. Sin nseeꞌ nain sin aꞌsobe preent ein, rarit sin natunuꞌ sin nbi In aꞌtoko prenat naan in matan, ma naꞌbesan neu Ne, reꞌ nabar-baar Kuun. Rarit sin npures ma nboꞌis Uisneno mnak,