Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 5:10

10ꞌBib-kaes Anaꞌ reꞌ ia, nbubun ma nkaububuꞌ sin arsin,

anjarin uuf ma pah meseꞌ.

ꞌBib-kaes Anaꞌ reꞌ ia, npiir ma nbeti nrair sin,

he njarin Uisneno In tua ameupt ein.

Sin of annaꞌan aprenat anbin pah-pinan ia.

Sin of anbirun ma ntainaunun neun Uisneno nbin pah-pinan ia.”