Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 5:12

12Sin arsin ansiin nok hana ꞌnaek am nak,

“Hai maikas miꞌratan ꞌBib-kaes Anaꞌ reꞌ maroroꞌ ꞌmaten naan,

Natuin In ro es ansium ma ntoup hai pures ma boꞌis sin!

In kuasan kuun, ro kouꞌ besi.

In aꞌmuꞌin kuun, ro mfau reꞌuf.

In ronen ma tenab, ro ka nsaan niit fa.

In maꞌtanin kuun, ro maꞌtain besi.

Hai maikas miꞌratan In kanan.

Hai miꞌruriꞌ ma mhormaat Ee.

Hai mpures ma mboiꞌs Ee.”