Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 7:7

7uuf naiꞌ Simeon, tuaf nifun boꞌes am nua;

uuf naiꞌ Lewi, tuaf nifun boꞌes am nua;

uuf naiꞌ Isakar, tuaf nifun boꞌes am nua;