Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 7:8

8uuf naiꞌ Sebulon, tuaf nifun boꞌes am nua;

uuf naiꞌ Yusuf, tuaf nifun boꞌes am nua;

uuf naiꞌ Benjamin, tuaf nifun boꞌes am nua.