Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 8:10-11

Toꞌis no teun ii — oe ji menuꞌ

10-11Oras ameput no teun ii anfuu in toꞌis te, anmuiꞌ naan kfuu goes anmouf naꞌko neno, nahuum on reꞌ obor kouꞌ goes reꞌ anpiin. Kfuu reꞌ naan, kaan ee, ‘Menuꞌ’. Oras in nmoufu te, oe nbi noe ma oe maat ein anjarin menuꞌ. Rarit amniun oe ngguin anmaten amfaun. Karu hit tbatis areꞌ noe ma oe mataꞌ anbi pah-pinan anjair batis tenu te, reꞌ anjair meun ii, baits es.

Toꞌis no haan ii — manas, funan ma kfuu nameisꞌokan

12Rarit ameput no haan ii anfuu in toꞌis. Nok askeken manas, funan, ma kfuun ein sin napenin besoꞌ. Onaim sin nameisꞌokan. Nateef oras manas, baits es naꞌko batis teun oras manas naan, anjair meisꞌokan, natuin manas naan ka nasnaa batuur fa ntein. Ma oras fai, baits es naꞌko batis teun oras fai naan anjair meisꞌokan batuur-batuur, natuin funan ma kfuun ein sin ka masnaaꞌ ein fa ntein.