Search form

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 9:11

11Usif naꞌko knaamt ein naan, es reꞌ usif naꞌko ameput reꞌ anriuꞌ napoitan sin naꞌkon nuat haꞌmuꞌit reꞌ ka nmuiꞌ fa uuf. In kaan ee anbi uab Ibrani, Abadon, ma anbi uab Yunani, Apolion. In aꞌmoufn ii nak, “tuaf reꞌ nareuꞌ”.