Search form

Roma 11:22

22Onaim hi ro he mitenab mirek-rekoꞌ feꞌ. Uisneno nmuiꞌ neek reko. Mes In bisa nfee hukun maꞌfenaꞌ msaꞌ. In of anfee hukun neu tuaf reꞌ nmoufu nrair, reꞌ ka nareko nfain fa nok Ne. Mes neu ki reꞌ ka atoin Yahudis ki fa, Uisneno naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot neu ki, asar hi mmafuut piut ambi Ne, ma mkoon Ee he In nmoeꞌ reko neu ki. Mes karu hi ka mkoon Ee fa on naan, In nketun nporin ki naꞌko In roet saitun naan amsaꞌ.