Search form

Roma 11:26

26Onaim karu oras naan neem anrair, Uisneno of ansoi nafetin atoin Yahudis sin ok-okeꞌ naꞌko sin sanat ma penu in kuasan. Naan on reꞌ matuꞌi et Suur Akninuꞌ mnak,

“Tuaf es of antaam neem,

reꞌ nsoi nafetin kit naꞌko siraak.

In amneman naan naꞌko ꞌtoꞌef Sion et kota Yerusalem.

In of es reꞌ anmoeꞌ naiꞌ Yakop in sufan-kauꞌn ein naꞌpisan.

Fin sin ka nrae ma ntoe Kau fa,

ma sin nkoit Au raan aꞌhonis reꞌ batuur.