Search form

Roma 11:3

3am nak,

“Koi, Usiꞌ! Atoin ein ia, anroor naꞌmaet mafefa kniunꞌ ein,

reꞌ Ho mreek haefan sin.

Sin npukai nareuꞌ ma ntuut nakratiꞌ mei fuat amsaꞌ,

anbi bare reꞌ atoniꞌ naꞌruriꞌ ma naꞌbees neu Ko, Usiꞌ.

Naꞌko Uisneno In mafefa kniunꞌ ein ok-okeꞌ,

suma arahaa au ꞌmees jah reꞌ aꞌmoin feꞌ.

Mes sin namin ranan antein,

he naꞌmaet kau, tua!”